Polityka prywatności

Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedającym. Kupujący ma prawo do negocjowania wszelkich zapisów umowy przed złożeniem zamówienia, w tym również zmieniających zapisy regulaminu. Negocjacje te powinny być przeprowadzone na piśmie i wysłane na adres korespondencyjny Sprzedającego. W przypadku rezygnacji Kupującego z możliwości indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma regulamin i przepisy prawa.

Regulamin niniejszej strony internetowej besign.pl, określa zasady korzystania z usług serwisu, które obejmują projektowanie cyfrowych grafik użytkowych, takich jak logo, wizytówki, papier firmowy oraz korzystanie z samej strony internetowej besign.pl.

§1 Definicje

 1. Użytkownik/Kupujący – osoba korzystająca z usług serwisu robimylogo.pl, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ma powyżej 13 lat i uzyskała zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług serwisu.
 2. Konto Użytkownika – indywidualne konto użytkownika, powiązane z adresem e-mail podanym przy składaniu zamówienia, umożliwiające korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu projektowania graficznego.
 3. Usługi – elektroniczne usługi świadczone przez serwis robimylogo.pl, w ramach konta użytkownika, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Logo (logotyp) – unikatowa, autorska kreacja graficzna identyfikująca firmę, osobę lub wydarzenie, stworzona przez serwis robimylogo.pl na podstawie wyboru użytkownika i dostarczonych przez niego informacji.
 5. Strona Internetowa – dokument pobierany z serwera internetowego i wyświetlany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiający korzystanie z usług serwisu robimylogo.pl.
 6. Sprzedający – Agnieszka Karczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Triasowa 4/36 w Kielcach, NIP: REGON: , świadczący usługi projektowania graficznego w ramach serwisu besign.pl.
 7. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu besign.pl, przetwarzanych przez Operatora w celu świadczenia usług serwisu oraz w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Usługi Dodatkowe – dodatkowe usługi oferowane przez Sprzedającego na stronie zamówienia, wykraczające poza standardowy zakres usług serwisu besign.pl, umożliwiające poszerzenie możliwości projektowania logotypów, za dodatkową opłatą.

§2 Oświadczenia

 1. Sprzedający zapewnia, że posiada odpowiednie narzędzia techniczne umożliwiające użytkownikom korzystanie z robimylogo.pl zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik/Kupujący zobowiązuje się do niekorzystania z besign.pl w celu rozpowszechniania treści sprzecznych z polskim prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i etykietą internetową. W szczególności nie będzie umieszczał na stronie materiałów i treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających prywatność innych osób, nawołujących do popełnienia przestępstw, propagujących przemoc, rasizm i nieetyczne zachowania.

§3 Prawa i obowiązki Sprzedającego

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w działaniu serwisu, które wynikają z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności związanych z awariami sieci internetowej lub łączy telekomunikacyjnych. Nie gwarantuje również dostępności i funkcjonalności besign.pl.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia świadczenia usługi bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik/Kupujący naruszy Regulamin lub zasady korzystania z serwisu, a także w przypadku wypowiedzenia umowy.
 3. Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych z przerwami lub opóźnieniami w świadczeniu usług przez besgin.pl.

§4 Akceptacja Regulaminu

 1. Aby skorzystać z usług oferowanych przez besign.pl, Użytkownik/Kupujący musi zaakceptować Regulamin. Ceny i zasady korzystania z usług płatnych są dostępne na stronie głównej oraz na podstronach serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik/Kupujący oświadcza, że:
  a) wszystkie dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych,
  c) zgadza się na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
  d) zezwala Sprzedającemu na wykorzystanie jego danych osobowych w celach administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
  e) zezwala Sprzedającemu na wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
  f) zezwala Sprzedającemu na wykorzystanie jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody,
  g) zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedającego na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody.

§5 Postępowania reklamacyjne, odstąpienie

 1. Jeśli Użytkownik uważa, że Sprzedający nie wykonał umowy lub wykonał ją nienależycie, może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres kontakt@besign.pl. W treści reklamacji należy podać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, zarzuty oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności projektu z zamówieniem, tj. mniejszej liczby propozycji niż zamówiono, niezastosowania się do opisu projektu załączonego w zamówieniu lub przekroczenia czasu realizacji projektu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja jest niekompletna, Sprzedający poprosi Użytkownika/Kupującego o uzupełnienie brakujących informacji, a termin 14 dni liczy się od daty doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy przed przystąpieniem przez Operatora do wykonania usługi, zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta. Te zapisy dotyczą również przedsiębiorców, którzy korzystają z usług Sprzedającego jako konsumenci.

§6 Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik/Kupujący ma obowiązek:
  a) Wysłania kompletnego i zrozumiałego opisu zamówienia w języku polskim, aby umożliwić Sprzedającemu właściwe wykonanie usługi.
  b) Informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania, aby zapewnić prawidłowe rozliczenie usługi.
  c) Przestrzegania Regulaminu, który określa zasady korzystania z usług Sprzedającego.
  d) Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i własności intelektualnej, podczas korzystania z usług Sprzedającego.
  e) Niezachowanie tych obowiązków może prowadzić do utrudnień w wykonaniu usługi przez Sprzedającego.

§7 Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy Użytkownik/Kupujący naruszy postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
  c) wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w parametrach Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu, informując o tym Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora
  b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, o ile nie wynika to z winy Sprzedającego,
  d) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika/Kupującego postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa,
  e) szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  f) szkody Użytkownika/Kupującego spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika/Kupującego.

§8 Dane osobowe i informacje poufne

 1. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Sprzedający. Każdy Użytkownik/Kupujący ma prawo do:
  a) wglądu do swoich danych,
  b) poprawiania tych danych,
  c) żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników.
  d) złożenia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Sprzedający zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi/Kupujący działań wskazanych w ust 1.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym do nieujawniania danych, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 4.
 4. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik/Kupujący. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 5. Użytkownik/Kupujący oświadcza, że został poinformowany o fakcie przetwarzania jego danych osobowych przez Operatora, a także o fakcie obrotu jego danymi osobowymi przez współpracującego z Operatorem portal iMoje.
 6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy informacji:
  a) powszechnie znanych;
  b) których udostępnienie nastąpiło na podstawie jednoznacznie wyrażonej ustaloną drogą kontaktu zgody Użytkownika/Kupującego;
  c) których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§9 Opłaty

 1. Użytkownik/Kupujący korzystający z systemu jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty za wybrany pakiet, która zostanie pobrana z góry. Aby zrealizować płatność, Użytkownik/Kupujący jest kierowany do systemu płatności obsługiwanego przez firmę iMoje.
 2. W celu autoryzacji płatności za Usługę, Użytkownik/Kupujący musi podać wymagane przez iMoje dane.
 3. Oprócz akceptacji Regulaminu korzystania z systemu, Użytkownik/Kupujący zobowiązuje się także do akceptacji regulaminu portalu iMoje w celu realizacji płatności za Usługę.

§10 Termin wykonania usługi

 1. Usługa Projektowania Logo standardowo zajmuje 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Datą złożenia zamówienia jest dzień zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia płatności w systemie iMoje. W przypadku składania zamówienia poza godzinami pracy, czyli po godzinie 17 czasu polskiego, za datę złożenia zamówienia uważa się kolejny dzień roboczy.
 2. Jest możliwość przyśpieszenia wykonania wstępnych propozycji logo zgodnie z ilością propozycji w zakupionym pakiecie, za dodatkową opłatą ustaloną w cenniku. Można wybrać opcję przyśpieszenia wykonania do trzech dni roboczych lub 24 godzin roboczych.
 3. Warto zaznaczyć, że przyśpieszenie wykonania logo nie wpłynie na termin realizacji Usług Dodatkowych.

§11 Własność intelektualna

 1. W niniejszym paragrafie przez Licencję oraz przeniesienie praw należy rozumieć w sposób określony w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Niezależnie od wybranego pakietu, Użytkownik/Kupujący otrzymuje jeden projekt finalny w określonych w pakiecie formatach plików oraz jedną licencję na jego wykorzystanie.
 3. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik/Kupujący potwierdza, że został poinformowany o niezbywalności Licencji oraz o konieczności jej wykupienia na wyłączność w przypadku chęci odsprzedaży projektu, zgodnie z treścią ustępu 5.
 5. Za dodatkową opłatą określoną w cenniku, istnieje możliwość przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranego projektu Logo.
 6. Nie ma możliwości przeniesienia praw majątkowych do wykupionych Usług Dodatkowych.
 7. Zamiar wykupienia przez Użytkownika/Kupujący usługi przeniesienia praw autorskich majątkowych do projektu logo (zwanej również “Projektem na wyłączność”) musi zostać wyrażony podczas składania zamówienia na pakiet graficzny. Sprzedający może odmówić przeniesienia praw autorskich majątkowych, jeśli zostanie o tym poinformowany po przystąpieniu do wykonania projektu.

§12 Tryb wprowadzania poprawek

 1. Poprawki to drobne zmiany graficzne przeprowadzane na istniejącej propozycji, takie jak zmiana wielkości liter, czcionki, koloru tekstu, przeniesienie elementów projektu lub zmiana kompozycji.
 2. Nie należą do nich nowe propozycje projektu, w tym zmiany sygnetu, ikony, obrazka czy gradientu elementów wektorowych.
 3. Liczba poprawek, które można zlecić, zależy od wykupionego pakietu.
 4. Każda modyfikacja liczy się oddzielnie, nawet jeśli jest częścią większej zmiany.
 5. Poprawki zostaną wprowadzone do projektu w ciągu 7 dni roboczych, o ile zostały jasno opisane i przysługują użytkownikowi.
 6. Wybór Usługi Dodatkowej “Przyśpieszenie realizacji projektu” nie wpłynie na termin realizacji poprawek.

§13 Kontakt

 1. Do kontaktu między Sprzedającym a Użytkownikiem/Kupującym służą następujące adresy e-mail:
  a) Operatora – kontakt@besign.pl
  b) Użytkownika – adres podany w trakcie składania zamówienia
 2. Aby upewnić się, że wiadomości e-mail zostaną dostarczone, Użytkownik/Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o zmianie adresu e-mail w ciągu 5 dni roboczych.
 3. Użytkownik/Kupujący ma 5 dni roboczych na akceptację propozycji lub złożenie zamówienia na poprawki od momentu otrzymania maila od Sprzedającego.
 4. Po upływie powyższego terminu Usługa jest uznawana za wykonaną i nie ma możliwości dalszej modyfikacji projektu.
 5. Użytkownik/Kupujący ma możliwość zaakceptowania projektu przed upływem 5 dni roboczych.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający umożliwia rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z zawartych umów poprzez postępowanie mediacyjne, zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma dostęp do różnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń, w tym do:
  a) stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, który może przeprowadzić postępowanie mediacyjne,
  c) pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej zajmującej się ochroną praw konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik/Kupujący zawiera z Sprzedającym umowę o świadczenie usług na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych przez Regulamin, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów zgodnie z zasadami dobrej wiary oraz z poszanowaniem słusznego interesu drugiej Strony, dążąc do rozwiązania konfliktu w sposób polubowny.
 4. W przypadku, gdy rozwiązanie sporu polubownie się nie powiedzie, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla besign.pl.